Hírek, események

Az egyházi iskolák végórái

Az I. sz. kéttagú államosítási bizottság rendes heti jelentése 1950. január 10 − január 15.

 

A magyar iskolarendszer 1948 előtt többségében felekezeti iskolákból állt. 1942-ben Baranya vármegyében az iskolafenntartók 60,6 %-a a római katolikus, 17,7%-a a református, 4,2 %-a az evangélikus, 1,1-a az izraelita egyház volt.[1] 1948. június 16-án az Országgyűlés elfogadta az 1948. évi XXXIII. törvénycikket. Ez kimondta, hogy a törvény hatálybalépésekor fennálló nem állami iskolák és a velük összefüggő tanulóotthonok, továbbá a kisdedóvodák fenntartását[2] az állam veszi át, ezen intézmények tanítóit, tanárait és óvónőit pedig állami alkalmazottakká minősítik át. A törvény 3. §-a szerint az állami fenntartás alá kerülő intézmények épülete, berendezése, felszerelése és azok fenntartását szolgáló egyéb vagyona (tanítói föld, lakás stb.), mint közművelődési célvagyon, az állam tulajdonába ment át.[3]

A gyakorlati megvalósítás több szakaszban valósult meg: a 8000/1948. VKM[4] sz. rendelet értelmében az államosított iskolát haladéktalanul el kellett látni olyan felirattal, amely az iskola állami jellegét tüntette fel, az iskola pecsétjét 1948. július 31. után már nem lehetett használni. Az iskola felett az egyházi vagy más önkormányzati hatóság mindennemű rendelkezési joga megszűnt, mint ahogy az iskolafenntartó által teljesítendő helyi javadalom is.[5]

A „Polonia Węgierska” folyóirat „GŁOS POLONII” című negyedévi mellékletének 133. számában Sárközi Edit: Sikorski Tádé (Tadeusz Sikorski) lengyel nemesi származású építész és iparművész címmel készített interjút Nagy Imre Gábor főlevéltárossal, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára igazgató-helyettesével.

Sikorski Tádé lengyel nemességének elismeréséről a hónap dokumentuma sorozatunk 2015. februári számában olvashatnak.

100 éve hunyt el Angster József orgonaépítő mester, a magyar ipar- és hangszertörténet kiemelkedő alakja

(Kácsfalu, 1834. július 7. – Pécs, 1918. június 9.)

 

Forrás: ANGSTER 2003.

Zsolnay Vilmos díszpolgársága

 

A díszpolgárság, a legrangosabb városi kitüntetés onnan eredt, hogy a város érdekében eljáró személyeknek díjtalanul polgárjogot adományoztak. Polgárjogot a szabad királyi városi rang elnyerése után, az 1781. évi statútum XVII. pontja szerint a városi tanács adhatott, és az új polgárnak római katolikusnak kellett lennie. Az első ismert díszpolgár Pécsett Ferdinandus de Mülleg, Müller udvari ügynök volt 1791-ben. A díszpolgárságot Pécsett 1947-ig szabályozatlanul és rendszertelenül adományozták. Általában vagy országosan ismert személyiségek (politikusok, művészek, tudósok), vagy helyi nagyságok (püspökök, kanonokok, főispánok) kaptak díszpolgári címet. Csak két városi polgár kapott díszpolgári kitüntetést, Zsolnay Vilmos 1897-ben és a fia Miklós 1907-ben.[1]

Zsolnay Vilmos (Pécs, 1828. ápr. 19. –  Pécs, 1900. márc. 23.) kerámiaművész és majolikagyáros pécsi viszonylatban szokatlanul sok és magas kitüntetetéssel rendelkezett. Zsolnay Vilmos 1868-ban jegyeztette be saját üzemét „Első Pécsi Czement Chamott és Tűzbiztos Agyagáru Gyár” néven.

A mai napon 200 éve született Mátyás Flórián (Felső-Detrehem, 1818. május 3. – Pécs, 1904. április 2.) nyelvész, történettudós, Pécs első akadémikusa. Gazdag könyvtárát a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya őrzi különgyűjteményként. Irathagyatéka a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában található, amelyben többek között személyes iratai, nyelvészeti és történettudományi munkásságához kapcsolódó kéziratok, diplomatikai és Anonymus-kutatásaihoz kapcsolódó jegyzetek, kézirattöredékek, egyházjogi és történetírással kapcsolatos feljegyzések, számos levél, valamint nyomtatásban megjelent műveinek egy része is megtalálható.

 

Forrás: MNL BaML XIV. 39. a. 4.

Mátyás Flórián jegyzetfüzet és kalendáriuma, 1879. (14x9,5 cm)

A Baranya Megyei Levéltár a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) azon tagintézményei sorába tartozik, amely rendelkezik vendégszobával.

Református lelkészek harca a bűnök ellen

Oláh Sámuel kórósi református lelkész a községben elterjedt bűnök megbüntetését kéri a siklósi főszolgabírótól. 1815. május 6.

 

A Felső-Baranyai Egyházmegye 1817. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvének kérdőpontja kapcsán, hogy „Szent hivatalához illendő tekintetben tartatik-e a Prédikátor?” több lelkész panaszkodott a baranyai vidék elmaradottságára. „Annyiban, amennyiben egy Baranyai Helységnek együgyű lakosaitól lehet várni.”[1] – válaszolta a garéi lelkész. Mások szerint a megbecsülést hátrányosan érintette, hogy a községtől kapták a lelkészek a fizetést. A drávaszabolcsi Mojzes Mihály lelkész szerint a prédikátor „illendő becsületben tartatik, kivált, ha a fizetést nem sürgeti.”[2]A drávafoki lelkipásztor úgy vélte, hogy a község tisztelete kizárólag a fenyítésre jogosult hatalomnak járt: „becsületadások felette együgyű, sőt csekély közönségesen minden olly hivatalbeliek eránt, akiknek nincsen pálca a kezekben.”[3]

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, látogatóinkat, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának Rét utcai részlege technikai okok miatt 2018. április 21-ig zárva tart. Nyitás 2018. április 23-án. Megértésüket ezúton is köszönjük!

A pécsi Negyvennyolcas tér elnevezése az 1848/49-es forradalom és szabadságharc pécsi centenáriumi ünnepségeinek keretében

CSALÁDI NAP

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

2018. március 15-én 14.00 – 18.00 között

a levéltár Király utcai részlegében!

(7621 Pécs, Király utca 11.)

 

 

 

Időszaki kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában

„Pécs és Baranya 1848/49-ben a nyomdászat tükrében” címmel.

 

 

 

Előzetes bejelentkezéssel megtekinthető Pécsett, az MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részlegében (7621 Pécs, Király utca 11.)

2018. március 14-től június 15-ig, munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között.

 

2018. február 20-án a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megbízásából levéltárunkban jártak az MTVA Vallási Műsorok Főszerkesztőségének munkatársai. Az Útmutató című dokumentumfilm-sorozat "Angster József, az orgonaépítő" című epizódját ugyanis részben levéltárunkban forgatták. A műsor 2018. február 25-én a Duna TV-n került adásba. A filmet Hídvégi Igor rendezte, a felelős szerkesztő Barlay Tamás. A műsor megtekinthető itt: www.mediaklikk.hu.

Az egyházi iskolák végórái

Az I. sz. kéttagú államosítási bizottság rendes heti jelentése 1950. január 10 − január 15.

(Vargháné Szántó Ágnes levéltáros)

 

A magyar iskolarendszer 1948 előtt többségében felekezeti iskolákból állt. 1942-ben Baranya vármegyében az iskolafenntartók 60,6 %-a a római katolikus, 17,7%-a a református, 4,2 %-a az evangélikus, 1,1-a az izraelita egyház volt.[1] 1948. június 16-án az Országgyűlés elfogadta az 1948. évi XXXIII. törvénycikket. Ez kimondta, hogy a törvény hatálybalépésekor fennálló nem állami iskolák és a velük összefüggő tanulóotthonok, továbbá a kisdedóvodák fenntartását[2] az állam veszi át, ezen intézmények tanítóit, tanárait és óvónőit pedig állami alkalmazottakká minősítik át. A törvény 3. §-a szerint az állami fenntartás alá kerülő intézmények épülete, berendezése, felszerelése és azok fenntartását szolgáló egyéb vagyona (tanítói föld, lakás stb.), mint közművelődési célvagyon, az állam tulajdonába ment át.[3]

„A magyar áru karácsonya. Karácsonyra öntudatos magyar ember csak honi ajándékot vásároljon!"

A honipar és a mezőgazdasági termékek pártolása érdekében megindított propaganda 1929-ben.

 

Az alább bemutatásra kerülő röplap az MNL Baranya Megyei Levéltárának gyűjteményében, a Miasszonyunkról nevezett női Rend pécsi római katolikus Szent Erzsébet leánygimnáziuma iratanyagában található.[1]

Az iskola

Az iskola története 1907-ben kezdődött, amikor gróf Zichy Gyula pécsi megyéspüspök I. és V. osztállyal megnyitotta a művelt középosztály leánygyermekeinek magasabb általános műveltséget nyújtó középiskolai jellegű felsőbb leányiskolát.[2] Az 1910–1911. tanévben lett teljes, hat osztályos az iskola, s mint ilyen, az 1915–1916. tanévig állt fenn. Mivel az intézet nem nyújtott képesítést a gyakorlati, kenyérkereső életpályákra – a leányok mind nagyobb számban jelentkeztek magántanulóként fiú középiskolákba – szükség volt egy új iskolatípus létesítésére. A vallás-, és közoktatásügyi miniszter a 86100/1916. VKM sz. rendelettel életbe léptette a középfokú női oktatás reformját, a felsőbb leányiskolák mellett megteremtve két új iskolatípust: a leánygimnáziumot és a felsőkereskedelmi leányiskolát. Ennek értelmében az 1916–1917. iskolai évben állami támogatás nélkül, kizárólag a rend erejéből, ötödik osztállyal megindult a leánygimnázium. Az új iskola megnyitásáért a rend köszönetet mondott a püspöknek és Pécs szabad királyi városnak is az általuk nyújtott támogatásáért.[3] Az iskola az 1919–1920. iskolai évben nyolcosztályú intézménnyé vált, a felsőbb leányiskola osztályai megszűntek Ebben az iskolai évben tartották az első érettségi vizsgálatot. Az intézet „égi pártfogójául” Árpád-házi Szent Erzsébetet választotta, így az iskola neve az 1921–1922. tanévben A Mi Asszonyunkról nevezett női Rend pécsi róm. kath. Szent Erzsébet leánygimnáziuma lett.

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek

kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai

2017. december 20-tól 2018. január 1-ig zárva tartanak.

Nyitás: 2018. január 2. (kedd)

Megértésüket köszönjük!

Orgonaköltségvetések az Angster József és Fia Orgona- és Harmóniumgyártól a XX. század első felében

A pécsi Angster orgonagyárat Angster József (1834–1918) alapította 1867-ben, aki eredetileg az asztalos mesterséget tanulta ki. A Királyi Helytartótanács 1816. július 16-ai rendelete alapján a Habsburg birodalom határain belül tett hároméves vándorlás nélkül senki sem lehetett mester, így Angster József is útnak indult.[1] 1859-ben épp munkát keresett, amikor Titz Péter orgonaépítőnél Bécsben volt egy megüresedett hely. Ez év december 9-én kezdte meg a munkát a Titz-féle orgona- és harmóniumgyárban, egészen addig csak asztalosműhelyekben dolgozott. Ezt követően számos országban megfordult, szakmailag nagy hatással voltak rá Párizsban a Cavaillé-Coll műhelyében gyűjtött tapasztalatok. 1854. április 28-án indult vándorútjára, csak Bécsben öt évet töltött, Párizsban hármat, végül 1866. augusztus 23-án érkezett Mohácsra. Első orgonáját a pécsi zsinagóga számára készítette, amelynek befejezésére és átadására 1869 márciusában került sor. Ez az orgona ekkor még három munkásának segítségével készült el, az üzem fejlődésével azonban a dolgozók száma is növekedett.[2] (Például egy 1930-as levéltervezet szerint akkor már 80 magyar állampolgár alkalmazottja volt a gyárnak).[3] Angster József 1918. június 9-ei halálát követően fiai, Angster Emil (1874-1939) és Angster Oszkár (1876-1941) vették át a gyár vezetését.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére tartott városi megemlékezés-sorozat keretében rendezett kerekasztal-beszélgetésen 2017. november 4-én Farkas József, Lux Antal és dr. Tésenyi Ferenc volt a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának vendége. A rendezvényen az 1956-os forradalom és szabadságharc idején átéltekről, a szabadságharc leverését követő menekülésükről, valamint az azt követő életútjukról meséltek a meghívottak. A kerekasztal-beszélgetés moderátora Dr. Radó Bálint főlevéltáros volt. A három szabadságharcos később a Pécsi Városháza dísztermében átvehette a magyar nemzet függetlenségéért és a demokrácia kivívásáért a Mecseki Láthatatlanok Emlékérmet.

A rendezvényen készült fotók a fényképgalériában láthatóak.

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára tisztelettel meghívja önt az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére tartandó megemlékezés keretében rendezett kerekasztal-beszélgetésre

 

Helyszín:             MNL Baranya Megyei Levéltára

                           (7623 Pécs, Rét utca 9.) kutatóterem

Időpont:              2017. november 4. (szombat) 1400

 

 

A meghívó letölthető innen (pdf formátumban).

Így újult meg a szőlőművelés Baranyában a 20. század elejére

 

Érdekes évfordulóra lehetünk figyelmesek, ha a régi magyar szőlőművelés irodalmát, dokumentumait tanulmányozzuk.

Pontosan 130 évvel ezelőtt, 1887-ben érte el Baranya vármegye területét a szőlőbirtokosok és munkások legnagyobb réme, a filoxéra (szőlőgyökér tetű). A rovar 1865-ban jelent meg Franciaországban és a század végére gyakorlatilag kiirtotta Európa hagyományos szőlőültetvényeit. Az egyre szélesedő világkereskedelem tette lehetővé, hogy távolabbi vidékekről a helyi viszonyoknak ellenállóbb fajtákat hozzanak be, ezekkel kísérletezzenek. Észak-Amerikából származó szőlővesszőkkel érkezett a szabad szemmel alig látható kártevő is. Amerikában ez a rovar nem okozott kárt, mert az ottani szőlőfajták ellenállóak voltak vele szemben, azonban a másik fajtacsaládhoz tartozó, kevésbé erős kérgű gyökérzettel rendelkező európai fajták védtelenek voltak a kártétellel szemben.

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára idén is részt vesz a Kulturális Örökség Napjai című országos rendezvénysorozaton. Ezen a napon főépületünk raktárai hagyományosan megnyílnak az érdeklődő közönség előtt, akik így bepillantást nyerhetnek az ország egyik legnagyobb mennyiségű - mintegy 17.500 iratfolyóméter terjedelmű - iratanyagát őrző vidéki levéltárába.

Helyszín:    MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részleg (7621 Pécs, Király u. 11.)

Időpont:     2017. szeptember 16. (szombat) 10.00-tól 18.00-ig

Felhívjuk Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink figyelmét, hogy az MNL Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai 2017. szeptember 14-én rendezvény miatt zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

tisztelettel meghívja önt

XIX. Levéltári Napi konferenciájára

„A Reformáció 500 éve” címmel

 

Helyszín:             Hotel Palatinus City Center (Pécs, Király u. 5.) Nádor II. terem

Időpont:              2017. szeptember 14. (csütörtök) 900

A meghívó letölthető innen (pdf formátumban).

Vae victis!

A pécsi polgárság vezetőinek a szerb városparancsnokhoz intézett alázatos kérvénye

 

Pécset 1918. november 14-én, egy csütörtöki napon szállta meg a szerb hadsereg. Erre lehetőséget az előző nap az elhíresült Károlyi-féle delegáció (tagjai Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, Linder Béla, Hatvany Lajos és Bokányi Dezső) és Franchet d’Espèrey francia tábornok, az antant keleti hadseregeinek főparancsnoka közt aláírt belgrádi katonai konvenció nyújtott, amely tudvalevőleg ideiglenes demarkációs vonalat jelölt ki. Ez Babócsa és Barcs között kezdődött, majd Szigetvártól, Bükkösdtől, Orfűtől, Hosszúheténytől, Pécsváradtól, Apátvarasdtól, a Duna-Tisza közén Bajától, Felsőszentivántól, Kelebiától, Röszkétől északra húzódott. Pécs a maga szénbányászata révén stratégiai szempontból is nyilvánvalóan kiemelt jelentőséggel bírt.

A legelső napokban még viszonylag konszolidáltnak volt mondható a helyzet a Mecsek déli lábánál, sőt, Nendtvich Andor, Pécs kiemelkedő jelentőségű polgármestere Cvetić Miloš alezredest irodájában fogadta. A szerb tisztek gróf Zichy Gyula pécsi megyéspüspöknél is tisztelgő látogatást tettek a püspöki palotában.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Dobó István utcai részlegünk megszűnt. 2017. augusztus 21-től a volt Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattárának anyagából történő adatszolgáltatásra a Király utcai részlegünk I. emeletén a 103. sz. irodában lévő Ügyfélszolgálaton nyílik lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

„[…] kik figyelmeztetés után sem tesznek eleget kötelességüknek, vagy engedetlenek, rakonczátlanok és társaikat roszra iparkodnak reá birni, az intézetből azonnal kizárathatók”[1]

A pécsi vincellériskola alapszabályának változásai

 

A Magyarországon 1887 és 1893 között pusztító filoxéra (szőlőgyökértetű) különösen a hagyományos borvidékeket – így például a pécsit – érintette súlyosan, ahol a lakosság egy részének a szőlő biztosította a megélhetést, illetve a kiegészítő kereseti lehetőséget.[2] Bár az 1888. évi pécsi fíloxéra kongresszus állást foglalt a szénkénegezés[3] mellett, Baranyában és Pécsett az egységes, sikeres védekezés nem valósulhatott meg, ugyanis még a szakemberek sem értettek egyet a fíloxéra megítélésében és az ellene alkalmazandó módszerekben, ráadásul a gyakorlati tapasztalat is hiányzott.[4] A Pécsi borvidék számára a szőlőterületek államilag támogatott újratelepítése jelentette a megoldást. A jelentős befektetést igénylő rekonstrukcióhoz a kormányzat agrárkölcsönt nyújtott a szőlőbirtokosoknak. A sikeres újratelepítések legfontosabb előfeltétele azonban a szakoktatás fejlesztése volt.[5]

Az intézményes vincelléroktatás megindulása előtt Pécsett és Baranyában vasárnapi iskolákban lehetett elsajátítani a szőlészeti-borászati ismereteket.[6] A vincellérek gyakorlati képzést kaphattak ültetésről, metszésről, gyomlálásról, oltványok készítéséről, azok kezeléséről, a szénkénegezésről és gépkezelésről.[7] Szerveztek zöldojtási tanfolyamokat[8] és jelentős szerepet töltöttek be a szőlészeti vándortanítók is.

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek

kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai

2017. augusztus 7-től 2017. augusztus 18-ig zárva tartanak.

Nyitás: 2017. augusztus 21. (hétfő)

Megértésüket köszönjük!

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az MNL Baranya Megyei Levéltárának Dobó István utcai részlegében található Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattára költözés miatt előreláthatólag 2017. augusztus 18-ig zárva tart. Ez idő alatt személyes ügyintézésre nincs lehetőség, azonban a postai úton beérkezett megkereséseknek továbbra is eleget teszünk.

Megértésüket köszönjük!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára már hagyományosan részt vesz a  Múzeumok Éjszakája című országos rendezvénysorozaton. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki szeretne bepillantást nyerni levéltárunk kincseibe.

Helyszín: MNL Baranya Megyei Levéltára Rét utcai részleg (7623 Pécs, Rét u. 9.)

Időpont: 2017. június 24. (szombat) 18.00-tól 22.00-ig

Jelentés az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottjának munkájáról

1952. január 1-től 1952. november 1-ig

 

Az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottja, Zákányi József 1952. november 10-én írta meg jelentését a Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalának, amelyben összefoglalja az 1952. év első tíz hónapjára vonatkozó munkáját. A jelentés egy példányát megküldte az MDP Baranya Megyei Bizottságának is. A kutatók, történészek számára a dokumentum igen hasznos forrás lehet – amelyet természetesen forráskritikával kell kezelnünk – hiszen számos adat, információ szerepel benne Baranya egyházi életére vonatkozóan.

Az egyházügyi megbízott munkáját három kérdés köré építette fel: az egyházakkal kötött „megegyezés” betartása és betartatása; a klerikális reakció tevékenységének korlátozása és visszaszorítása; a munkamódszer állandó javítása. Az említett „megegyezés”[1] értelmében az egyházaknak kötelességük volt a kormány által hozott határozatokat támogatniuk, továbbá kötelességük volt a szertartásaikat, istentiszteleteiket úgy szabályozni, hogy azok az állami feladatokat, a termelést ne akadályozzák. Mindezek ellenőrzése az egyházügyi megbízott egyik fontos feladata volt. A jelentés szerint munkáját elsősorban a megyei és járási pártszervezetek, másodsorban a megyei és járási tanácsok és a tömegszervezetek segítették.

2017. június 8-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata "A 110 éves Pécsi Városháza" című emlékkonferenciáján az MNL Baranya Megyei Levéltára számos jelenlegi és nyugalmazott dolgozója adott elő helytörténeti vonatkozású témákban. A részletes program letölthető innen (pdf-formátumban).

A rendezvény képeit Pálmai Miklós kollégánk készítette:

 

2017. május 31-én új, időszaki kiállítás nyitotta meg kapuit a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályának Szepesy utcai épületében "Mozaikok a pécsi felsőoktatás múltjából és jelenéből" címmel. A kiállításon a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és Baranya Megyei Levéltára válogatott dokumentumai is bemutatásra kerültek. A kiállítás 2018. március 31-ig megtekinthető, előzetes bejelentkezéssel vagy a Történeti Gyűjtemények Osztálya idegenvezetési rendje szerint.

A kiállításmegnyitón készült képek a PTE EKT TGYO honlapjáról származnak:

A kiállításmegnyitón készült videófelvételt az UNIV TV készítette. A felvétel megtekinthető a következő linken: (https://www.youtube.com/watch?v=lSsB5adsKCM&feature=youtu.be)

Az Utazás Wittenbergbe online vetélkedő első, megyei fordulójának győztese a komlói Nagy László Gimnázium csapata, a "Re-formáció" lett.

A csapat továbbjutott az országos középdöntőbe!

A csapat tagjai:

Kispál Bence 11.b
Lovász Zsolt 11.b
Scherdán Arnold 11.a
Litvai Attila 11.a
Felkészítő tanár: Vargha Zoltán

Nekik ezúton is gratulálunk!

A nyertes kisfilm megtekinthető/letölthető itt.

A díjátadón készült fényképek megtekinthetők a fotógalériánkban.

A röplap propaganda szerepe a mecseki szénbányáknál 1954 és 1957 között

a Babics András[1] történész irathagyatékát képező bányászattörténeti dokumentumokon keresztül

 

„A vas és acél országa”[2] – rövid gazdaságpolitikai áttekintés Magyarország 1946 és 1953 közötti időszakából

A második világháború után az ország gazdasága romokban hevert. A háborús pusztításokon kívül ebben fontos szerepe volt a németeknek és az oroszoknak egyaránt, akik kíméletlenül kifosztották az országot. Ezenkívül az országra nehezedett 1946-ig több, mint 1 millió szovjet katona élelmezésének és elszállásolásának a terhe. A fegyverszüneti egyezmény által előírt jóvátétel megfizetése pedig tovább rontotta a borzalmas gazdasági helyzetet, amely 1946 tavaszán hiperinflációt eredményezett. Két intézkedés mentette meg az országot ebből a helyzetből, egyrészt az USA visszaszolgáltatta az MNB aranykészletét, amelyet 1944-ben a nácik Németországba vittek, másrészt az augusztusi pénzreform, amely Magyarország fizetőeszközévé a pengő helyett a forintot tette. Az ideiglenes kormány és az azt novemberben felváltó koalíciós kormány tevékenységének köszönhetően a helyzet stabilizálódott, ugyanakkor – a koalícióban részt vevő, a szovjet hatalom erőteljes támogatását élvező Magyar Kommunista Párt (MKP)[3] révén – megkezdődött a gazdaság szovjet minta alapján történő átalakítása. 1946 júliusában államosították a szénbányákat, majd sorra a legnagyobb ipari vállalatokat, bankokat, 1948 márciusában a 100 főnél nagyobb vállalkozásokat és végül 1949 végén a 10 főnél több embert alkalmazók is sorra kerültek. Az újjáépítési célból 1947-ben megkezdett hároméves terv e fenti és más további intézkedések hatására látszólag pozitív eredményre vezetett, hiszen 1949-re az egy főre jutó ipari termelés elérte a haború előtti szint 123%-át, és szerény javulás állt be a városi népesség életszínvonalában is, ezért a Magyar Dolgozók Pártja (MDP)[4] már ebben az évben a program befejezése mellett döntött.[5]

Tájékoztatjuk tisztelt Kutatóinkat és Ügyfeleinket, hogy az MNL Baranya Megyei Levéltára minden részlegének kutatóterme, kutatószolgálata, valamint ügyfélszolgálata 2017. április 26-án (szerdán) rendezvény miatt zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára tisztelettel meghívja önt „A szőlőművelés évszázadai a Villány-siklósi és a Pécsi borvidéken” c. szőlészeti-borászati konferenciájára. Meghívó letölthető innen (pdf-formátumban).

Helyszín:             Hotel Palatinus City Center (Pécs, Király u. 5.) Nádor II. terem

Időpont:              2017. április 26. (szerda) 900

forrás: http://pecs2010.blog.hu/2010/07/19/parti_galeria_varosfoglalas_pecs_arcai_17_forbat_alfred_1897_1972_epitesz_festo_varostervezoA mai napon 120 éve született Forbát (Füchsl) Alfréd (Pécs, 1897. márc. 31. – Vällingby/Svédország, 1972. máj. 23.), a pécsi születésű építész, a magyar Bauhaus-tagok (bauhauslerek) egyike.

Forbát Alfréd névmagyarosításának levéltárban őrzött dokumentumairól és munkásságáról a hónap dokumentuma sorozatunk 2016. szeptemberi számában olvashatnak.

Borsy Judit: A garéi református lelkész járandósága 1814-ben

 

1813-ban a Felső-Baranyai református kerület Baranya vármegyéhez azzal a kéréssel fordult, hogy hitelesítsék a lelkészi és tanítói járandóságokat, mivel a régi jegyzőkönyvben rögzített községek és lelkészek közti megállapodások már elavultak. A vármegye ezért egy bizottságot alakított, a bizottság végigjárta a református parókiákat, és a járandóságokról hiteles, községi elöljárók által aláírt szerződéseket készített. A vizsgálat során a községi elöljáróknak lehetőségük volt a község által sérelmezett pontokat jelezni, és a bizottság lehetőség szerint a panaszokat orvosolta. Az így kiegészített szerződéseket jegyzőkönyvbe másolták, melyet a Baranya Vármegye levéltárában megőriztek.


Több mint 2,6 milliárd forintos európai uniós forrásból finanszírozott levéltári közigazgatási szolgáltatásfejlesztés indul - jelentették be a szerdai sajtótájékoztatón, Pécsett.

Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) főigazgatója a Közigazgatás Fejlesztési Operatív Programból (KÖFOP) 2018 végéig megvalósuló fejlesztésről kiemelte: annak köszönhetően a napi ügyintézéshez szükséges, más nyilvántartásban nem fellelhető levéltári jogbiztosító iratok hozzáférhetővé válnak az állampolgárok számára közvetlen elektronikus módon vagy a kormányablakok szolgáltatásain keresztül.

Ezek között említette a kárpótlások, a nyugdíjjogosultság megállapításához, az ingatlan-nyilvántartással, az építési és gyámügyekkel kapcsolatos, valamint számos más közigazgatási eljárás intézéséhez szükséges dokumentumokat.

Mikó Zsuzsanna elmondta, hogy a 2007 és 2013 között megvalósult e-levéltár program folytatásaként lehetővé válik a többi között az adatállományokat megfelelő módon tároló és hozzáférhetővé tevő több mint 250 munkaállomás, azok szerverparkjainak és tárolási infrastruktúráinak bővítése a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. biztonságos központi rendszerén keresztül.

Fotó: Csákvári Zsigmond
Forrás: www.kormany.hu

Tájékoztatjuk tisztelt Kutatóinkat és Ügyfeleinket, hogy az MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részlegének kutatóterme, kutatószolgálata, valamint ügyfélszolgálata 2017. március 8-án (szerdán) rendezvény miatt zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Dobó István u-i részlegünk 2016. január 24. és január 27. között zárva tart. Megértésüket köszönjük!

A Magyar Nemzeti Levéltár „Utazás Wittenbergbe" elnevezésű versenyére a jelentkezési határidőt 2017. január 31-ig meghosszabbítottuk.

Az országszerte tartott levéltári órák továbbra is zajlanak ugyan az emlékévben, ám az „Utazás Wittenbergbe" versenyre való jelentkezés lehetősége már csak pár napig tart. Az érdeklődésre való tekintettel a jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk, így még 2017. január 31-én délig fogadjuk a nevezéseket az országos vetélkedőn való részvételre. A versenyen részt venni szándékozó csapatoknak abban a levéltárban kell jelezniük jelentkezési szándékukat, ahol a reformációs témájú levéltári foglalkozást látogatták.

A versenyre vonatkozó részletes tudnivalókról a megyei versenyhelyszínek adnak majd felvilágosítást, de a részletek honlapunkon is szerepelni fognak!

Kimutatás Fazekasboda községben a leltározott ingóságokról

 

Az alábbi dokumentum Baranya megye pécsváradi járásának Fazekasboda községében készült 1948. október 20-án. Német nevek sorakoznak az iraton.

Fazekasbodára 1720 után érkeztek a Hessenből, Fuldából telepesek. Kevesen tudják, hogy Fulda bencés kolostorára, a „Fuldauer Stift”-re (der Stift  - ceruza, die Stift – az egyik német szó a kolostorra, apátságra) utalva kapta a Baranyában ismert szalámiféle, a stifolder a nevét,  amelynek készítési módját magukkal hozták a telepesek. A közhiedelemmel ellentétben esetükben tehát korántsem Stuttgart környékéről érkezőkről, azaz nem svábokról volt szó, hanem hesseniekről.

A „Fazekasboda községben leltározott ingóságokról” készült kimutatás 36 fazekasbodai lakos állatállományát, gazdasági felszerelését és bútorait sorolja fel tételesen. Szemügyre véve a kimutatást, látható, hogy az minden mozdíthatóra gondosan kiterjedt. Az adatokat felvevő tisztviselő a földhivatal dolgozója volt.

Felhívjuk tisztelt kutatóink figyelmét, hogy 2017. január 16-ától az eddigi Kutatótermi Szabályzat helyett új Kutatási Szabályzat lép életbe a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeiben. Az új dokumentum részletesen szabályozza a védett adatokat tartalmazó iratok kutatásakor követendő eljárást, továbbá tartalmazza az anyakönyvi kutatás és a digitális levéltári állományban történő kutatás szabályait. A kutatási kérelmekhez benyújtandó nyilatkozatokat a mellékletek között találják.


Az új Kutatási Szabályzat és annak mellékletei megtekinthetőek a Kutatószolgálat menüpont alatt, illetve letölthető innen (pdf-formátumban).

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár

Baranya Megyei Levéltára részlegeinek

kutatótermei, kutatószolgálatai,

valamint ügyfélszolgálatai

2016. december 21-től 2017. január 2-ig

zárva tartanak.

2017-ben az első nyitvatartási nap: január 3. (kedd)

Megértésüket köszönjük!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Lipszky János huszártiszt, térképész születésének 250. évfordulója alkalmából konferenciával egybekötött emlékkiállítást rendezett.

A megjelenteket Kult László főlevéltáros, az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatója köszöntötte, a kiállítást dr. Reisz T. Csaba főlevéltáros, az MNL Országos Levéltára címzetes főigazgatója nyitotta meg.  A konferencia előadói: dr. Reisz T. Csaba, dr. Pászti László, az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának osztályvezetője, Bősz Attila levéltáros (MNL Baranya Megyei Levéltára) és Kirics Márta főrestaurátor (MNL Baranya Megyei Levéltára) voltak. A rendezvényen készült fotókat - amelyeket dr. Reisz T. Csaba és Vargháné Szántó Ágnes készített - az alábbi linken tekintheti meg.

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

tisztelettel meghívja Önt

Lipszky János huszártiszt, térképész születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás

konferenciával egybekötött megnyitójára 2016. november 25-én (pénteken) 1100-ra a Rét utcai kutatótermébe.

A Függetlenség, Szabadság! c. országos online filmes vetélkedő győztes csapatai:


1. helyezett: Misley Emese csapat, Megyasszó
2. helyezett: Kékmadarak csapat, Veszprém
3. helyezett Niké csapat, Pécs (Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnázium)

Ezúton is gratulálunk a harmadik helyezett pécsi csapatnak!

Kisfilmjük az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=_toZCSs013U

A pécsi Bevárosi Általános Iskola hetedikes tanulói is részt vettek a versenyen.

Kisfilmjük, melynek címe: Álom, Valóság, Hit pedig az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=UBgSdh5EXwM

 

A díjátadó rendezvény megtekinthető az alábbi linken:

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/a_fuggetlenseg_szabadsag_1956_orszagos_vetelkedo_dijatado_rendezvenye

Tájékoztatjuk tisztelt Kutatóinkat és Ügyfeleinket, hogy az MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részlegének kutatóterme, kutatószolgálata és ügyfélszolgálata a felújítási munkálatok elhúzódása miatt 2016. november 4. helyett november 29-ig tart zárva. Ez idő alatt a személyes ügyintézés szünetel, ügyfélszolgálati kérelmeket csak postai úton fogadunk be.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk tisztelt Kutatóinkat és Ügyfeleinket, hogy az MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részlegének kutatóterme, kutatószolgálata és ügyfélszolgálata 2016. október 25. és november 4. között felújítási munkálatok miatt zárva tart. Ez idő alatt a személyes ügyintézés szünetel, ügyfélszolgálati kérelmeket csak postai úton fogadunk be.

Megértésüket köszönjük!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

tisztelettel meghívja önt

az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett

Családi Nap(ok)ra

 

Helyszín:             MNL Baranya Megyei Levéltára (7623 Pécs, Rét utca 9.) kutatóterem

Időpont:              2016. október 24. (hétfő) 1000-tól és 2016. október 25. (kedd) 1000-tól

Tájékoztatjuk tisztelt Kutatóinkat és Ügyfeleinket, hogy az MNL Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai 2016. október 19-én (szerdán) rendezvény miatt zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

tisztelettel meghívja önt

XVIII. Levéltári Napi konferenciájára

„Reformáció a Dél-Dunántúlon” címmel

 

Helyszín:             Hotel Palatinus City Center (Pécs, Király u. 5.) Nádor II. terem

Időpont:              2016. október 19. (szerda) 930

A meghívó pdf formátumban letölthető innen.

Tájékoztatjuk tisztelt Kutatóinkat és Ügyfeleinket, hogy az MNL Baranya Megyei Levéltára Király és Rét utcai részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálata 2016. október 15-én (szombaton) 8.00-12.00 között tartanak nyitva.

Forbát Alfréd névmagyarosítása

 

A neves pécsi zsidó borkereskedő Füchsl Arnold fia, Alfréd (Pécs, 1897. márc. 31. – Vällingby/Svédország, 1972. máj. 23.) 1915. május 24-én kérte névmagyarosítását a belügyminisztériumtól. Pontosabban, mivel kiskorú volt, a nevében édesapja nyújtott be kérvényt. A kérelem több szempontból is tipikusnak mondható. Egyrészt 1881-től, a névmagyarosítási mozgalom indulásától kezdve a névmagyarosítók kétharmada egyértelműen a zsidók közül került ki.  Másrészt névmagyarosítás elsősorban olyan urbánus jelenség, amelyben Budapest és a vidéki városok kiemelkedő szerepet játszottak. 1867 és 1895 között például a Baranya megyei névváltoztatási esetek (családok egy időben kérvényező tagjai) 52 %-a Pécsre koncentrálódott. Ugyancsak gyakori eset, amikor az apa meg kívánta tartani régi családnevét, és csak a gyermekei szerettek volna új, magyaros családnevet. Ez az asszimiláció több lépcsős voltára utal. Ilyen esetben magától értetődően még pályakezdés előtt, sok esetben a könnyebb boldogulás miatt kérték családnevük magyarosítását az érdekeltek.

 

FELHÍVÁS

„Utazás Wittenbergbe”

levéltár-pedagógiai foglalkozások és országos verseny

a Magyar Nemzeti Levéltár intézményeiben

 

 

A reformáció kezdetének ötszáz éves évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) valamennyi intézménye, köztük a Baranya Megyei Levéltár reformációs témájú levéltári órával várja az érdeklődőket két korcsoportban. Az általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, valamint középiskolás diákoknak szóló foglalkozások a jubileumi év folyamán zajlanak majd.

A levéltári órák célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a téma elsődleges forrásaival és a levéltári kutatás módszertanával. Ennek segítségével a diákok betekintést nyernek a magyarországi reformáció kialakulásának folyamatába, társadalmi és kulturális hatásába. A foglalkozások segítségével a tankönyvekből szerzett ismereteiket kreatív módon bővíthetik, kiegészíthetik.

Foglalkozásaink minden megyében és a fővárosban 2016 októberében indulnak, intézményenként változó időpontokban. Szívesen látjuk az iskolai osztályokat, szakkörök, fakultációk diákjait és tanárait, valamint hittanos csoportokat is. Részvétel bejelentkezéssel lehetséges, amelyet munkatársaink az MNL levéltáraiban fogadnak.

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt a

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA a levéltárban,

Középpontban FORBÁT ALFRÉD pécsi építész, a BAUHAUS nemzetközi hírű képviselője

c. rendezvényére.

Időpont: 2016. szeptember 17-én (szombaton) 1400 és 1800 között

Helyszín: az MNL Baranya Megyei Levéltára Rét utcai részlege (7623 Pécs, Rét utca 9.)

Programok:

Érintőképernyős digitális vitrineken nyomon követhetőek Pécs város területi és utcanév változásai a XVIII. - XX. század közötti időszakban.
Időszaki kiállítás keretében bemutatjuk a Forbát Alfréd nemzetközi hírű építészre vonatkozó levéltári dokumentumokat.

 

A rendezvényen kép-, és hangfelvétel készülhet!

 

A meghívó letölthető innen.

További információ: Vargháné Szántó Ágnes

E-mail: varghane.szanto.agnes@mnl.gov.hu,  Tel.: +36 72/ 518-691

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy

a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Dobó István utcai részlegének ügyfélszolgálata

2016. augusztus 29. és szeptember 9. között zárva tart.

Ez idő alatt személyes ügyintézésre a helyszínen nincs lehetőség,

de az írásbeli megkereséseket ez idő alatt is befogadjuk (7601 Pécs, Pf. 392).

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai

2016. augusztus 22-től a korábban megszokott nyitvatartás szerint várják Önöket!

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai

2016. augusztus 8. és 19. között zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

A Magyar Nemzeti Levéltár 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kötődő felhívása kapcsán az Eszéki Állami Levéltár és az MNL Baranya Megyei Levéltára az Eszéki Magyar Főkonzulátus bevonásával közös sajtótájékoztatót tartott 2016. július 7- én Eszéken. A sajtókonferenciát Antonio de Blasio, eszéki magyar főkonzul, dr. s.c. Dražsen Kušen, az Eszéki Állami Levéltár megbízott igazgatója, és Kult László az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatója tartották. A sajtókonferencián készült fotók a galériában láthatóak.

Raktárlátogatások

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódóan levéltárunk idén is megnyitotta raktárait az érdeklődők előtt, idegenvezetéssel egybekötött csoportos raktárlátogatások keretében. Levéltáros kollégáink vezetésével a 18, 19, 20 és 21 órakor induló 1-1 csoport összesen 33 fős létszámmal megtekintette a Király utcai részlegünk raktárait, és eközben betekintést nyerhettek az intézményünk őrizetében található iratanyagok sokféleségéről, mennyiségéről, valamint az itt folyó napi munkákról.

Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét, hogy tagintézményünk vendégszobája felújítás miatt 2016. május 31-ig zárva tart. Megértésüket köszönjük.

Felhívjuk tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai 2016. május 11-én (szerdán) 11.00-től 16.00 óráig technikai okok miatt zárva tartanak. Megértésüket köszönjük!

Elhunyt Márfi Árpád (Pécs, 1953. szeptember 15. – Pécs, 2016. április 21.), levéltárunk munkatársa

„Utazás Wittenbergbe”

levéltár-pedagógiai foglalkozások és országos verseny

CSALÁDI NAP

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRÁBAN!

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

 2016. március 15-én (kedden) 14.00 – 18.00 között

a levéltár Rét utcai részlegében!

(Pécs, Rét utca 9.)

 

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár

Baranya Megyei Levéltára részlegeinek

kutatótermei, kutatószolgálatai

valamint ügyfélszolgálatai

2016. március 5-én (szombaton)

zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

A nagy sikerű Pécs-Villány Borhistória est után 2016. február 19-én a Tokaj-hegyaljai borvidékre kalauzoljuk vendégeinket. A Magyar Nemzeti Levéltár szinte kiapadhatatlan kincsesbánya a szőlő- és borkultúra rajongóinak, ennek apropóján is a magyarországi borkultúra elsődleges írásos forrásai közötti időutazásra, történetmesélésre és borkóstolásra invitáljuk Önöket. Az esték során kirajzolódnak a borvidékek gazdasági, társadalmi és vonatkozásai és eddig nem, vagy kevésbé ismert történetei. (meghívó)

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai, valamint ügyfélszolgálatai 2015. december 21-től 2016. január 3-ig zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

Szeretettel meghívjuk és várjuk a Total Art Egyesület rendezésében - a „Baranyai Nemzetiségi Körkép” keretében - megnyíló legújabb kiállításra, a Király utca 24 – Király Galériában.

Az Ágoston Téri (Budai Külvárosi) Elemi Népiskola építési dokumentumai (1884–1885)

 

Az iskola 1885. július 31-én nyitotta meg kapuit Budai Külvárosi Elemi Népiskola néven. Jogelőd intézménye a Sörház Utcai Elemi Népiskola volt.

Az ún. Budai városrészben már az 1830-as évektől tartott fenn elemi iskolát a római katolikus egyház. Első épülete a Bástya és a Sörház utcák találkozásánál volt. Ez idővel szűkösnek bizonyult, helyén 1858-ban új épület nyílt (5 tanteremmel), melyet Sillay János ajándékozott a városnak iskolaalapítás céljából. 1868-ban az országgyűlés törvényben szabályozta a magyar népoktatást (Eötvös-féle népiskolai törvény), amely előírta minden 6-12 éves leány- és fiúgyermek tankötelezettségét, meghatározta a népiskola működését, tantárgyait és kötelező óraszámát. A törvény országszerte új iskolák építését tette szükségessé.

A Magyar Nemzeti Levéltár szinte kiapadhatatlan kincsesbánya a szőlő- és borkultúra rajongóinak. A „Borhistóriák” című, hagyományteremtő eseményeinken a magyarországi borkultúra elsődleges írásos forrásai közötti időutazásra, történetmesélésre és borkóstolásra invitáljuk Önöket. Az esték során kirajzolódnak a borvidékek gazdasági, társadalmi és vonatkozásai és eddig nem, vagy kevésbé ismert történetei.

Első állomásként a Pécs-Villány borvidék történeteit, dokumentumait és borait járjuk körbe.

MEGHÍVÓ

Családfakutatók délutánja a levéltárban

Értesítjük tisztelt Látogatóinkat, Kutatóinkat, hogy kiadványaink értékesítése 2015. december 31-ig leltározási munkálatok miatt szünetel.

Szíves megértésüket kérjük!

CO:OP

Community as Opportunity – Creative archives’ and users’ network

Közösség mint lehetőség: levéltárak és felhasználók alkotó hálózata

 

A Hesseni Állami Levéltár vezetésével 11 európai ország 17 levéltári és felsőoktatási intézménye nyert támogatást az Európai Unió Creative Europe pályázatán. A 2014. december–2018. január között megvalósítandó CO:OP projekt magyarországi résztvevői a Magyar Nemzeti Levéltár és Budapest Főváros Levéltára. A pályázat fő célja, hogy elősegítse a levéltárak/levéltárosok és a nagyközönség kölcsönös kapcsolatát.

A Magyar Nemzeti Levéltár az 5. munkacsomag keretében Levéltári Tudásközpont létrehozására törekszik központi és tagintézményei kutatószolgálatain. Az intézmény célja, hogy valamennyi kutatószolgálat munkatársainak közreműködésével olyan – esetenként fizetős, máskor nem nyilvánosan elérhető – adatbázisokat ismerhessenek meg és használhassanak térítésmentesen a felhasználók (levéltárosok és kutatók egyaránt), amelyek a levéltári kutatómunkát segítik.

Tisztelt Kutatónk!

A Magyar Nemzeti Levéltár – szolgáltatásainak fejlesztése érdekében – egy nagyszabású felmérést indított el, amely révén a kutatói/felhasználói szokások változását, a levéltárhasználati igények jellegzetességeit kívánja felmérni és értékelni. Kérjük, hogy az alábbi online kérdőív (legkésőbb 2015. december 1-ig történő) kitöltésével járuljon hozzá a Magyar Nemzeti Levéltár kutató- és ügyfélszolgálati munkájának, illetve közművelődési tevékenységének fejlesztéséhez!

https://www.surveymonkey.com/r/MNL_kutatoi_szokasok

A kérdőívek feldolgozásának eredményeiről tájékoztatást fogunk adni.

Közreműködését előre is köszönjük!

MNL BaML Kutatószolgálat

 

Szeretettel meghívjuk és várjuk a Total Art Egyesület rendezésében - a „Baranyai Nemzetiségi Körkép” keretében - megnyílt legújabb kiállításra, a Király utca 24 – Király Galériában.

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt

a XVII. Baranya Megyei Levéltári Napra,

„A Nagy Háború emlékezete – A Dél-Dunántúl és az első világháború” című konferenciára.

A Magyar Nemzeti Levéltár felhívást hirdet a közelgő 1956-os forradalom 60. évfordulója kapcsán. Szívesen várunk minden fényképet és iratot, melyet nálunk helyeznének el a jövő generációi számára megőrzésre.

 

Posztumusz Baranya Megye Díszpolgára címet adományozott kiemelkedő levéltári és történészi munkájának, Pécs és Baranya kulturális életében betöltött tudományos szerepének elismeréseként a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése dr. Ódor Imrének, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára egykori igazgatójának.

Dr. Ódor Imre a középiskolát Zalaegerszegen végezte el, majd történelem–népművelés szakos diplomáját a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerezte 1982-ben. 1983-ban a Baranya Megyei Levéltár munkatársa lett, végigjárta a szakmai ranglétrát, és az ELTE BTK levéltár kiegészítő szak elvégzését követően igazgatóhelyettes lett. Karrierje 1993-ban fordulóponthoz érkezett, megszerezte a történelemtudomány kandidátusa címet, megkapta a főlevéltárosi szakmai besorolást, és a Baranya Megyei Levéltár igazgatója lett.

Szeretettel meghívjuk és várjuk a Total Art Egyesület rendezvényére:

2015. szeptember 25-én (pénteken) lesz a „Baranyai Nemzetiségi Körkép” következő eseménye,

a Német értékek Baranyában” című rendezvénysorozat megnyitója.

Helyszín: Pécs, Király utca 24 – Király Galéria

Megnyitó: 2015. 09. 25. 18 óra

Szeretettel meghívjuk és várjuk a Total Art Egyesület rendezvényére:

2015. augusztus 28-án (pénteken) lesz a „Baranyai Nemzetiségi Körkép” következő eseménye, "A horvátok sokszínűsége és kultúrája Baranyában” című rendezvénysorozat megnyitója.

Megnyitó: 2015. augusztus 28. 18 óra
Helyszín: Pécs, Király utca 24 – Király Galéria

Tisztelt Ügyfeleink és Kutatóink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai valamint ügyfélszolgálatai 2015. augusztus 10. és 23. között zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

Folytatódik a Total Art Egyesület szervezésében a „Baranyai Nemzetiségi Körkép”,

a Baranya megyében és Pécsett élő nemzetiségek

életét bemutató, 2015 év végéig tartó rendezvénysorozat.

 

 

2015. június 25-től elindult a Magyar Nemzeti Levéltár megújult honlapja. Az új „Gyűjtőportál” az integrált levéltári intézményrendszernek megfelelően a megyei levéltári honlapok gyűjtőhelye lett.

A központi Magyar Nemzeti Levéltár nyitóoldalán a levéltári szolgáltatások, adatbázisok, közérdekű információk mellett válogatott országos és megyei hírek kaptak helyet. Az egyszerűen elérhető és egységes tagintézményi oldalakon a megyei intézmények saját tartalmai, elérhetőségei, hírei érhetők el. Egy közös menüpontban találhatók az álláspályázatok és a közbeszerzéssel kapcsolatos információk. Továbbra is élnek hírleveleink, melyek mellett újabbakat is indítottunk, virtuális kiállításaink száma folyamatosan bővül és tematikus blogok indítását is tervezzük. A Gyűjtőportál arculata egy modern, nyitott intézmény képét igyekszik tükrözni. Reméljük, hogy az új internetes felület a felhasználók tetszését is elnyeri és hozzájárul az eredményes tájékozódáshoz, kutatáshoz, ügyintézéshez.

Folytatódik a Total Art Egyesület szervezésében a „Baranyai Nemzetiségi Körkép”,

a Baranya megyében és Pécsett élő nemzetiségek

életét bemutató, 2015 év végéig tartó rendezvénysorozat.

Dr. Ódor Imre (1959–2015)

 

2015. április 5-én, húsvét vasárnap megdöbbentő hír érkezett Pécsre Kehidából: tragikus hirtelenséggel, tüdőembólia következtében elhunyt dr. Ódor Imre, az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatója, főlevéltárosa, a történelemtudomány kandidátusa.

Dr. Ódor Imre 1959. április 27-én született Zalaszentgróton. Gyermekkorát és ifjúságát Zala vármegye középkori nemesi közgyűléseinek székhelyén, a reformkorban a haza bölcsének, Deák Ferencnek lakóhelyén, Kehidán (ma Kehidakustány) töltötte. Középiskolai tanulmányait a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnáziumban végezte (1973–1977). Ezt követően a Szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-népművelés szakára nyert felvételt. Ódor Imre a főiskola egyik legkiválóbb hallgatója volt, dolgozataival több történelem OTDK-díjat is nyert.  Szombathelyen 1982-ben szerezte meg diplomáját.

                                             CSALÁDI NAP

                                              A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

                                              BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRÁBAN!

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

 2015. március 15-én (vasárnap) 14.00 – 18.00 között

a levéltár Rét utcai részlegében!

(Pécs, Rét utca 9.)

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai valamint ügyfélszolgálatai 2014. december 22. és 2015. január 5. között zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Kutatóink és Ügyfeleink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai valamint ügyfélszolgálatai 2014. december 13-án 8.00–12.00 között tartanak nyitva.

Felhívjuk tisztelt kutatóink és ügyfeleink figyelmét, hogy tagintézményünk központi e-mail címe megváltozott. Régi e-mail címünk (bml@bml.hu) helyett új központi e-mail címünk: baml@mnl.gov.hu Munkatársaink e-mail elérhetősége is megváltozott, amelyekről a Munkatársaink menüpontban tájékozódhatnak.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Ügyfeleink és Kutatóink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai valamint ügyfélszolgálatai rendezvény miatt 2014. október 28-án zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt 2014. évi Levéltári Napi

„Mind elviszik a legények elejét…”

Pécs-Baranya és Eszék az első világháborúban

című konferenciájára.

Tisztelt Ügyfeleink és Kutatóink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai valamint ügyfélszolgálatai 2014. augusztus 4. és 28. között zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

23 lépésnyire a végzetes lövésektől

A szarajevói merénylet (1914. június 28.) pécsi szemtanúi

A Pécsi Napló 1914. július 1-i száma második oldalán hozza a szenzációs hírt: „Pécsi főreálisták, mint a merénylet szemtanúi”. A Pécsi Állami Főreáliskola tanára, Vende Ernő (az iskola magyar, német és francia tanára) tollából olvasható az iskolások szarajevói kirándulásának beszámolója.

Tisztelt Ügyfeleink és Kutatóink!

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára részlegeinek kutatótermei, kutatószolgálatai valamint ügyfélszolgálata 2014. június 12-én (csütörtök) 14.30-ig tartanak nyitva.

Megértésüket köszönjük!

1848 tavasza Pécsett és Baranyában

(szerző: Nagy Imre Gábor)

            Baranyában elsőként Mohácsra érkezett meg a pesti forradalom híre. Március 17-én egy komáromi kereskedő hozta hajón a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. A Duna parton tartott lelkes népgyűlésen Hatos Gusztáv, a város főjegyzője szónokolt. A kincstári sóházról leszedték a kétfejű sasos császári címert, és a fekete-sárga színeket magyar nemzetire festették át.

Az MNL Baranya Megyei Levéltára oktató funkcióinak erősítését célzó TIOP pályázat révén felújított Rét utcai kutatóterem átadási ünnepsége 2014. február 27-én került megrendezésre.

 

Az MNL Baranya Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt
2014. február 27-én 13 órára
az MNL Baranya Megyei Levéltára Rét utcai részlegében (Pécs, Rét utca 9.) tartandó
A Levéltár oktató funkcióinak erősítését célzó TIOP pályázat
átadási ünnepségére


Program:


Köszöntők:

dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója
dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, PMJV Önkormányzata Oktatási és Kulturális
Bizottságának elnöke

Bemutatók:

 

  • A rendszer funkcióinak élő bemutatása érintőképernyős terminálon keresztül:

Bíró László, ügyvezető, Innoteq Kft.

  • A projekt oktatási hasznosításáról:

Ravasz Gyöngyvér, a projekt pedagógiai tanácsadója

  • Interaktív bemutató a Janus Pannonius Gimnázium tanulóinak közreműködésével

 

Projektmenedzser: dr. Ódor Imre, az MNL BaML igazgatója